תקנון אתר סנדו לרכישת כרטיסים לחוויות בתשלום

 

כללי  

האתר מופעל על ידי סנדו רשת חברתית חקלאית בע”מ בכתובת https://sundoapp.com (“האתר” ו-“סנדו“, בהתאמה) ומספק, בין היתר, שירות מקוון לביצוע הזמנה ולרכישה של כרטיסים לחוויות בתשלום לאטרקציות המפורטות באתר המסופקות על ידי חקלאים (“ספקי השירות” וה-“החוויות“, בהתאמה) בתנאים המפורטים בתקנון זה. 

סנדו מציעה למכירה באתר כרטיסים להשתתפות בחוויות, אשר ניתן לממשם אצל ספקי השירות. רכישת הכרטיסים מהווה תשלום מלא עבור החוויה המוצגת באתר. סנדו אינה מוכרת ו/או מספקת את החוויות המוצגות באתר. החוויות המוצגות באתר, מוצעות על ידי ספקי השירות ולא על ידי סנדו. סנדו מעמידה לרשות ספקי השירות את האתר כבמה להצגת חוויות ומשמשת רק כצינור להעברת מידע.

אתה (“המשתמש“) מאשר שקראת וכי אתה מסכים להיות מחויב לתקנון זה, וכן לתנאי השימוש של סנדו, לרבות מדיניות הפרטיות (“התקנון“, “התנאים” או “תנאי השימוש“, בהתאמה) על ידי רכישת כרטיס לחוויה מאתר האינטרנט שלנו. ככול וישנה סתירה בין תנאי השימוש לבין התקנון לעניין חוויות, ובפרט, רכישת כרטיסים לחוויות, הוראות התקנון יגברו.

התקנון המפורט כדלהלן מהווה את ההסכם החוקי החל על רכישת כרטיסים לחוויות מהאתר, זאת ללא כל הגבלה או הסמכה. במידה ואינך מסכים לתנאים, אל תרכוש כרטיסים לחוויות מהאתר בכל דרך שהיא.

כל המבצע רכישת כרטיס לחוויה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי התקנון ותנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד סנדו ו/או מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות שלה, סוכניה, שלוחיה ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות נגד סנדו הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשת של סנדו על פי התקנון ו/או תנאי השימוש. אין לראות בסנדו ו/או מי מטעמה, כמי שמוכרת ו/או מספקת את החוויות או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

אם אתה רוכש חוויה באתר עבור ארגון, הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה מטעם אותו ארגון ומחייבת את הארגון לכל התנאים המפורטים להלן.

שיטות תשלום ורכישת כרטיסים לחוויות

תשלום עבור רכישת כרטיסים לחוויות מהאתר מתבצע בכרטיס אשראי באמצעות מערכת טרנזילה בע”מ באתר Tranzila.com (“טרנזילה“), וכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של טרנזילה.

רכישת כרטיס שאושרה מהווה רכישה של כרטיס לחוויה המחייבת בתשלום מלוא הסכום על ידי המשתמש. חיוב משתמש יתבצע על ידי סנדו  וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר (במידה ולא נמסרו פרטים מלאים, סנדו תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה).

במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש, תבוטל הרכישה והכרטיס לא יסופק למשתמש, והמשתמש יחויב בדמי ביטול כמפורט בתקנון זה.

אישור רכישת חוויה ישלח לכתובת המייל שהמשתמש מסר רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור לביצוע הרכישה. 

אישור בדבר פרטי העסקה לאחר ביצוע הקניה יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני .

הרכישות הן לשימוש עצמי (בין אם ליחידים ולבין אם עבור ארגון אותו הרוכש מייצג), ולא ניתנת להעברה לכל צד שלישי.

החוויות המוצגות באתר, מוצגות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, אשר רשאית לעדכן חוויות, להחליפן, הסרתן מהאתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. רכישת כרטיס לחוויה תקנה זכות חוזית למימוש מול ספק השירות, והינה כפופה גם לתנאים ולמועדים הנקבעים על ידי ספקי השירות, אשר רשאים לקבוע ולשנות את המועדים ואופן מימוש החוויה, וכמפורט בעמוד החוויות באתר ועל גבי הכרטיס.

הכרטיס ניתן למימוש חד פעמי בלבד, על פי תנאיו, ורק בהצגתו (ניתן באמצעות טלפון נייד). כל כרטיס נועד למימוש כנגד החוויה המצוינת בכרטיס ובתנאיו. בהתאם, תוקפו של הכרטיס הוא עד למועד תחילת החוויה. סנדו לא תהיה אחראית לפיצוי משתמש אם לא מימש את הכרטיס בבעלותו עבור החוויה שעבורו רכש את הכרטיס.

סנדו תהיה רשאית לעדכן את מחירי החוויות מעת לעת, ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיב שיוצג למשתמש בסוף רכישת הכרטיס לחוויה.

סנדו זכאית לבצע הנחות ו/או להציע הנחות או כל הטבה אחרת בתנאים המפורטים שתראה לנכון. סנדו זכאית להפסיק כל הנחה או כל הטבה אחרת מיידית וללא מתן הודעה מראש.

מחירי הכרטיסים המוצגים באתר כוללים מע”מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו ישלם המשתמש עבור החוויה, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

המשתמש מתחייב לשלם עבור כרטיס לחוויה שעבורם רכש המשתמש כרטיסים באתר או שבגינם פנה לספק השירות דרך האתר אך ורק דרך סנדו.

רכישת כרטיס לחוויות זמינה רק לבעלי הסמכות החוקית להתקשר בתנאים אלה ולשכלל הסכם מחייב על פי כל דין חל. רכישת כרטיס לחוויות באתר יתאפשרו רק למשתמש שביצע את הפעולות ומילא את הנדרשים, בכלל זאת, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי, בצורה מדויקת ונכונה. כל מידע נוסף שהמשתמש ימסור יהיה מדויק ונכון. סנדו שומרת על זכותה לבטל כרטיס ו/או לנקוט הליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד משתמש שמסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה.

סנדו וספק השירות לא יהיו אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול ו/או להדפסה ביתר של הכרטיסים ו/או של מספרם הסידורי.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של סנדו. סנדו לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש, כפי שנמסרו לה על ידך, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה  (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם סנדו וכו’) או בהתאם לתקנון זה או לתנאי השימוש.

סנדו תהא רשאית להשתמש בפרטיו של משתמש לצורך העברת המידע לספק השירות לצורך החוויה נשוא רכישת הכרטיסים בלבד. מובהר בזאת כי ספק השירות אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של המשתמש אשר רכש את הכרטיס.

החוויות

על המשתמש ו/או כל צד שלישי המתעתד לקחת חלק בחוויה (ביחד, “המשתתף”) לתאם ולוודא את מימוש החוויה מול בית ספק השירות, לרבות יום ושעת הגעה, על פי הכללים החלים על ספק השירות, כולל בהצגת תו ירוק, אם רלוונטי.

סנדו אינה מספקת ואינה מפעילה את החוויות, ומשמשת רק כצינור להעברת מידע.

אחריות ושיפוי

המשתמש אחראי על השתתפותו בחוויות.

סנדו אינה אחראית אם מידע או נתון כלשהו באתר לא נכון או לא מדויק ואין לה את המשאבים לבדוק את המהימנות של כל ספק שירות ו/או חוויה. במקרה שהמשתמש בחר לרכוש כרטיסים לחוויה, זה באחריות המשתמש בלבד. החוויות המפורסמות באתר הינם באחריות ספקי השירות בלבד, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד סנדו ביחס למאפייני החוויות או טיבם והתאמתם למשתמש. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לסנדו תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ולתנאי השימוש ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת, על ידי סנדו, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל סנדו תהא זכאית (אך לא מחויבת) להסיר כל חומר, אשר סנדו סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי התקנון או תנאי השימוש או מכל סיבה אחרת.

בדף המכירה של כל חוויה מופיעים התנאים למכירת הכרטיס לחוויה כפי שנמסרו על ידי ספקי השירות. תמונות החוויות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין החוויה עצמה.

החוויות, טיבן, איכותן, כדאיות העסקה, התאמתן לצרכי המשתמש ו/או לתיאור הפעילות, השלמתן במלואן וכל מידע על החוויות לרבות מחיר החוויות נמסרים על-ידי ספקי השירות ובאחריותם בלבד. סנדו אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על ספק השירות. סנדו אינה אחראית על תיאור החוויות כפי שנמסרו על ידי ספקי השירות. המשתמש מסכים בזאת במפורשות שהשתתפות בחוויות המוצעות באתר הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי.

המשתמש מודע ומבין שהאתר הוא שירות מקוון לביצוע הזמנה ולרכישה של כרטיסים לחוויות בתשלום וכי סנדו אינה מהווה סוכן או מבטח ואינה צד לחוויה כלשהי שהמשתמש יוכל לארגן או להשתתף בהם, ואינה צד להסדרים לא מקוונים או כל התקשרות אחרת במסגרת החוויה ואין כל יחסים מקצועיים (לרבות יחסי שליחות, שותפות, מיזם משותף או הרשאה בין הצדדים) בינן ובין סנדו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל ההסדרים הלא מקוונים הם לחלוטין באחריות המשתמשים באתר. 

סנדו, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות ספקי השירות בקשר עם החוויות ו/או מימוש הכרטיסים.

המשתמש וספקי השירות הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות בינם לבין ספקי שירות ו/או משתמשים אחרים באתר. המשתמש משחרר את סנדו, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל חוויה או פעולה של ספק שירות, לרבות כשל של ספק השירות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של ספק השירות לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סנדו, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, נזק תוצאתי, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למשתתף בקשר עם מימוש הכרטיס או החוויה. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על ספקי השירות המספקים את החוויות למשתמשים.

המשתמש ו/או המשתתף מצהירים, מסכימים ומאשרים כי ידוע להם כי עלולים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים בכל שלב משלבי החוויה, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף להשתתף בחוויה והמשתתף מסכים לפטור את סנדו ואת כל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם.

בכל מקרה, סנדו, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא תהיה אחראית בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מחוויה או כרטיס שנרכש עבור חוויה או עבור אי היכולת להשתמש בחוויה, כל תוצאה כתוצאה מרכישת הכרטיסים, הכולל רכישות שבוצעו בכרטיס האשראי ללא אישור בעליו, רכישות שבוצעו על ידי מי שאינו בעל הסמכות החוקית לרכוש כרטיסים ו/או ביצוע הרכישות באמצעות האתר. חבות סנדו, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא תהיה גבוהה מהסכום שנסלק עבור המשתמש באמצעות האתר עבור המשתמש בגין אותו כרטיס.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את סנדו, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך ו/או אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.

ביטול כרטיסים שנרכשו

ניתן לבטל כרטיס לחוויה שנרכש עד 48 שעות לפני תחילת החוויה, בהודעה בכתב לסנדו בהתאם לפרטים המופיעים בסוף תנאי שימוש אלה (באמצעות תיבת דואר-אלקטרוני ו/או תיבת דואר). ביטול כרטיס כאמור, יזכה את המשתמש בדמי הכרטיס המלאים אותו שילם, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, באמצעות זיכוי בכרטיס האשראי דרכו בוצע התשלום, ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אי אספקת החוויה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק, במקרה כזה, לא ייגבו דמי הביטול. השבת הכסף כאמור, תתבצע עד 14 יום מיום הביטול.

בהודעת הביטול יש לפרט את שם המשתמש ופרטיו המזהים, וכן העתק החשבונית לכרטיס ו/או הכרטיס שביטולו מתבקש.

כל ביטול של כרטיס שנרכש על ידי המשתמש יהיה בהתאם ובכפוף להוראות הדין הרלוונטיות, בכלל זה, חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, והתקנות מכוחו.

בטא

משתמשים מודעים ומסכימים בזאת כי הם משתמשים בגרסת הבטא של האתר ומבינים ששירות זה הוא גרסת ניסיון ואינו מעניק את השירותים ברמת הביצועים האופיינית של אתר המיועד לשימוש מסחרי. לפיכך, מובהר בזאת כי השימוש באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. שינויים באתר זה עשויים להתבצע באופן תדיר, מה שעלול לגרום לאובדן מוחלט של נתונים. האתר עשוי לפעול בצורה לא נכונה והוא עשויה להשתנות באופן מהותי.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות, תלונות או טענות, אנא צור איתנו קשר [info@Sundoapp.com]

שונות

תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד ולפרשנותו וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.

כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי תקנון זה.

תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.